CHICOSVN

Địa chỉ : 117 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Postcode: 11812

Điện thoại : 0974141188

Email : Nguyentuan1506@gmail.com